[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
   
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีสร้างความรู้ ด้วยตนเองและเทคนิคการสอนแบบ TGT เรื่อง เมทริกซ์ รายวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 127 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบรรพต อาจหาญ
21/ก.ย./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ CLODS เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค32201) กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 101 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายบรรพต อาจหาญ
21/ก.ย./2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว21101) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมั ( อ่าน : 116 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวธิติวรดา อาจหาญ
21/ก.ย./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบ SCIENCE Modelเรื่อง วิวัฒนาการ รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม (ว31242) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 104 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวธิติวรดา อาจหาญ
21/ก.ย./2563
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแบบใช้โครงงานเป็นฐาน ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง การออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 847 / ดาวน์โหลด : 381 ) เจ้าของ นายธีระนันท์ วิสุทธิกุลชัย
12/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชุด โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 496 / ดาวน์โหลด : 404 ) เจ้าของ นายธีระนันท์ วิสุทธิกุลชัย
12/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนากิจกรรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เรื่อง การประกอบอาหารกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 582 / ดาวน์โหลด : 374 ) เจ้าของ นางสาวนงค์รักษ์ ลีสี
12/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ชุด การปลูกพืชผักสวนครัวตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการดำรงชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมั ( อ่าน : 614 / ดาวน์โหลด : 380 ) เจ้าของ นางสาวนงค์รักษ์ ลีสี
12/ส.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 กดเกดเกดเ( อ่าน : 363 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ กดเกดเ
17/ต.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 โครงงานนำฮอยวัฒนธรรม พิธีกรรมบวงสรวงพระบรมธาตุนาดูน( อ่าน : 616 / ดาวน์โหลด : 1220 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
18/ก.ค./2561
โครงงาน < ไม่มี >
11 ตัวแทนการแข่งขันโครงงานส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ระดับภาค ณ จังหวัดขอนแก่น( อ่าน : 754 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
10/ธ.ค./2560
จุลสารการดำเนินกิจกรรม < ไม่มี >
12 การแข่งขันโครงงานคุณธรรม พลเอกเปรม ติณณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา( อ่าน : 768 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
10/ธ.ค./2560
จุลสารการดำเนินกิจกรรม < ไม่มี >
13 งานวันแม่ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร( อ่าน : 728 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
10/ธ.ค./2560
จุลสารการดำเนินกิจกรรม < ไม่มี >
14 ร่วมงานวันแม่กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม( อ่าน : 719 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
10/ธ.ค./2560
จุลสารการดำเนินกิจกรรม < ไม่มี >
15 การแข่งขันโครงงานคุณธรรม พลเอกเปรม ติณณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา( อ่าน : 740 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
10/ธ.ค./2560
จุลสารการดำเนินกิจกรรม < ไม่มี >
16 โรงเรียนคุณธรรม( อ่าน : 691 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ โรงเรียนกระบากวิทยาคาร
10/ธ.ค./2560
จุลสารการดำเนินกิจกรรม < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1